• Koti
  • Kuluttajasopimusehdot

Kuluttajasopimusehdot

TURVAPUHELINPALVELUN YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT

TUNSTALL OY

1. Yleistä

Tunstall Oy (jäljempänä ”Tunstall” tai ”me”) on hyvinvointiteknologiaan erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen turvapuhelinpalveluita (”Palvelu”).

Näitä yleisiä kuluttajasopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Tunstallin ja sen kuluttaja-asiakkaiden välisiin Palveluita koskeviin sopimuksiin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. Näitä Ehtoja ei sovelleta Tunstallin ja sen yhteisöasiakkaiden välisiin sopimuksiin.

Tunstallin tuottaman Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa avun tarjoaminen asiakkaalle asiakkaan yhteydenottoihin perustuen. Teemme asiakkaan yhteydenoton pohjalta riskiarvion tilanteesta, jotta vältetään asiakkaan tilan huonontuminen sekä pyritään estämään lisävahinkojen syntyminen. Asiakas tiedostaa, ettei Palvelun tarkoituksena ole estää tapaturmia, sairaskohtauksia, terveydentilan heikentymistä tai muita vahinkoja tapahtumasta.

Mikäli kyseessä on kiireellinen henkeä tai terveyttä uhkaava tilanne, pyydetään asiakasta soittamaan itse yleiseen hätänumeroon (112). Hätäkeskus pyrkii puhuttamaan asiakasta tai asiakkaan luona olevaa henkilöä suoraan tehdäkseen riskiarvion puhelimitse. Mikäli asiakas ei itse pysty soittamaan hätänumeroon (112), turvapalvelukeskuksen päivystäjä soittaa asiakkaan puolesta ja antaa asiakkaan yhteystiedot hätäkeskukselle.

Tilaamalla Palvelun asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin Ehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.

Yhteystietomme:
Tunstall Oy (kaupparekisterissä)
Y-tunnus: 0846162-9
Osoite: Äyritie 22, 01510 Vantaa
Sähköpostiosoite: turvapalvelu@tunstall.com
Asiakaspalvelu: 010 207 7177
Asiakaspalvelu on auki arkisin klo 8-16

 

2. Määritelmät

Turvapuhelinlaite tarkoittaa avun kutsumiseen käytettävää turvapuhelinlaitetta tai muuta paikantavaa turvateknologialaitetta. Toimitettava turvapuhelin vuokrataan asiakkaalle ja asiakas on velvollinen palauttamaan laitteen Tunstallille sopimuksen päättyessä. Turvapuhelinlaite sisältää SIM-kortin ja laitteesta tehtyjen hälytyksien puhelukulut sisältyvät Palvelun hintaan. Varaamme kuitenkin väärinkäyttötapauksissa oikeuden veloittaa asiakkaalta normaalin Palvelun käyttämiseen liittyvän kuukausittaisen käytön selkeästi ylittävän käytön. Asiakas tiedostaa, että turvapuhelinlaite ei ole lääkinnällinen laite eikä täytä lääkinnällisille laitteille asetettuja vaatimuksia. Turvapuhelinlaitteeseen voidaan liittää lisälaitteita ja lisäominaisuuksia erillisen sopimuksen mukaan.

Turvapalvelukeskus tarkoittaa turvapuhelinlaitteesta tuleviin hälytyksiin vastaamista Tunstallin turvapalvelukeskuksen toimesta. Hälytykseen vastaamisen yhteydessä tarkistetaan asiakkaan vointi ja tehdään riskiarvio. Tarvittaessa turvapalvelukeskus välittää tehtävän turva-auttajalle tai muulle erikseen sovitulle auttajalle. Päivystäjä hälyttää tekemänsä tilannearvion mukaan auttajan paikalle, mikäli päivystäjä ei pysty puhelimitse saamaan selvyyttä asiakkaan tilasta. Asiakkaalle tulee aina olla merkittynä jokin auttajataho. Paikantavan teknologian osalta asiakkaan tai käyttäjän tulee varmistaa myös kodin ulkopuolisten hälytysten auttajavalmius.

Turva-auttajapalvelu tarkoittaa auttamiskäyntien suorittamista asiakkaan etukäteen ilmoittamaan ja asiakastietoihin tallennettuun osoitteeseen. Turva-auttajat kulkevat normaalin liikenteen mukana ja ovat velvollisia noudattamaan liikennesääntöjä. Turva-auttajapalvelu on lääkkeetöntä toimintaa. Turva-auttajatoimintaa tarjotaan rajoitetusti erikseen määritetyillä paikkakunnilla. Turva-auttajana voivat toimia Tunstallin omat auttajayksiköt, alihankkijat tai erikseen ilmoitetut asiakkaan läheiset. Turva-auttajapalvelun tarkoituksena on varmistaa, että hälytyksen tehnyt asiakas saa asianmukaisen avun. Mikäli asiakas kieltäytyy turva-auttajan suosittelemasta jatkohoidosta, Tunstall ei ole vastuussa asiakkaan voinnin mahdollisesta huonontumisesta. Turva-auttajalla on kuitenkin velvollisuus varmistaa, että asiakas on oikeustoimikelpoinen ja/tai kykenevä tekemään päätöksen jatkohoidosta kieltäytymisestä. Epäselvissä tilanteissa pyydetään toisen tahon arviointi asiakkaan tilanteesta.

Asennus- tai palvelukäynti tarkoittaa turvapuhelinlaitteen asentamiseen, huoltoon tai muuhun vastaavaan seikkaan liittyvää käyntiä asiakkaan luona. Asennuskäynnillä turvapuhelinlaite asennetaan ja suoritetaan käyttöönottoperehdytys asiakkaan kanssa.

 

3. Palvelun sisältö

Palvelun sisältö on esitelty tarkemmin erillisenä liitteenä olevissa palvelukuvauksissa (Liite 2. Palvelukuvaus turvapuhelinpalvelut).

Turvapuhelinpalvelupakettiin sisältyy aina turvapuhelin, SIM-kortti ja hälytyspainike. Paikantavan turvakellon pakettiin kuuluu turvakello, laturi/kotimajakka, SIM-kortti sekä taustaohjelma. Palveluiden kuukausimaksuihin sisältyy laitevuokra, takuu virhetilanteissa, tekninen ylläpito- ja valvonta*, asiakaspalvelu, palvelun sisäinen tietoliikenne sekä mahdolliset paristot ja niiden vaihto.

(*Poikkeuksena: Turvakellon akkuvaroitukset ohjataan omaisille/asiakkaalle).

Kaikki turvapuhelinpaketit sisältävät turvapalvelukeskuksen hälytysten käsittelyn ja tarvittaessa jatkoavun paikalle kutsumisen. Turvapuhelinpalveluihin on mahdollista tilata maksullisia lisäpalveluita ja -laitteita. Palveluiden hinnat on esitetty erillisessä hinnastossa.

 

4. Sopimuksen syntyminen ja palvelun aloittaminen

Palvelun voi tilata joko turvapuhelinpalveluita tarvitseva henkilö itse taikka tämän omainen tai muu edustaja. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun Tunstall lähettää asiakkaalle Palvelua koskevan tilausvahvistuksen. Tilausvahvistuksessa on yksilöitynä asiakkaan tilaamat Palvelut. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan tilausta perustelluista syistä.

Palvelun aloittamisen edellytyksenä on, että asiakas tai hänen edustajansa toimittaa Tunstallille pyydetyt henkilö-, yhteys- ja terveystiedot, läheisen yhteystiedot sekä muut Palvelun tuottamiseen tarvittavat tiedot. Asiakkaan on ilmoitettava Tunstallille kaikista muutoksista antamiinsa tietoihin ilman aiheetonta viivytystä. Asiakas vastaa siitä, että Tunstallille toimitetut tiedot ovat oikeat ja täydelliset.

Turva-auttajapalvelun tuottamista varten asiakas on velvollinen toimittamaan kotiavaimensa. Mikäli avaimet vaihtuvat, asiakkaan tulee toimittaa viipymättä uudet avaimet turva-auttamisen tuottavalle taholle. Tunstall ei ole vastuussa mahdollisista kustannuksista oven avaamiseen liittyen (esimerkiksi ovenavaus kiinteistöhuollolta), mikäli asiakas ei ole toimittanut toimivia sisäänpääsyyn vaadittavia avaimia turva-auttaja-taholle.

Paikantavassa turvakello-palvelussa on mahdollisuus paikantaa asiakas esimerkiksi hätätilanteessa tai sitä epäiltäessä turvapalvelukeskuksen tai omaisten toimesta. Asiakkaan tulee hyväksyä paikannusmahdollisuus voidakseen tilata palvelun.

 

5. Turvapuhelinlaitteen toimittaminen

Tunstall vastaa Palvelun edellyttämien turvapuhelinlaitteiden toimittamisesta asiakkaalle. Laite pyritään toimittamaan viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa laitteen toimittamiseen. Tunstall ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä, jos laitetta ei pystytä toimittamaan siksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.

Laitetoimitus voidaan tehdä postitse tai tilata paikalle asentaja (asennuspalvelu tarjolla vain tietyillä paikkakunnilla lisämaksusta, lisätietoja asiakaspalvelustamme). Laitetoimitus postitse on asiakkaalle maksuton. Asennuspalvelun hinnoittelu löytyy hinnastosta. Palvelu on heti käyttövalmis, kun laitteet on asennettu asianmukaisesti (pl. turvakello, joka tulee pyytää aktivoimaan asiakaspalvelustamme erikseen puhelimitse). Laitteiden mukana tulee aina selkeä ohje käyttöönottoa varten, jos asennuspalvelua ei ole tilattu erikseen.

 

6. Turvapuhelinlaitteen käyttö ja huolto

Asiakkaan on huolehdittava turvapuhelinlaitteen virran saannista laitteen käyttöohjeen mukaisesti. Asiakkaan tulee säilyttää laitetta huolellisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa laitteen huolto- ja korjauskuluista, jos laite tai sen osa vaurioituu käyttöohjeiden vastaisen toiminnan seurauksena.

Asiakasta suositellaan varmistamaan laitteen toimintakyky säännöllisesti sekä huolehtimaan vioittuneen laitteen osalta vikailmoituksesta Tunstallin asiakaspalveluun.

Tunstall vastaa turvapuhelinlaitteen huollosta. Asiakas ei saa tehdä kytkentämuutoksia tai korjauksia laitteeseen taikka poistaa SIM-korttia turvapuhelinlaitteesta ilman Tunstallin suostumusta. 

Tunstall pyrkii aloittamaan vianselvityksen ja korjaamisen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään viiden työpäivän kuluessa saatuaan vika- tai virheilmoituksen. Huoltotehtävät suoritetaan arkipäivisin klo 8–16. Tunstallilla ja asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä siirtää huoltotehtävän tekeminen erikseen sovittavaan myöhempään ajankohtaan. Viat, jotka eivät häiritse turvapuhelinlaitteen käyttöä, korjataan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vika- tai virheilmoituksesta.

Laitteet ovat Tunstallin omaisuutta, ja Tunstall antaa niille takuun koko sopimuskauden ajaksi. Mikäli laite katoaa tai tuhoutuu asiakkaasta johtuvasta syystä, voimme veloittaa laitteen kulloinkin voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.

Tunstall on vastuussa asiakkaasta riippumattomien laitevikojen korjaamisesta tai harkintansa mukaan korvaavan laitteen toimittamisesta. Tunstall ei ole vastuussa vioista, jotka ovat aiheutuneet laitteille Tunstallista riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi tulipalosta tai vesivahingosta asiakkaan tiloissa.

 

7. Palvelun tuottaminen

Tunstall ylläpitämä turvapalvelukeskus sekä turva-auttajapalvelu ovat saatavilla vuorokauden ympäri kaikkina vuoden päivinä. Tunstall pyrkii siihen, että turva-auttaja on kohteessa alle 90 minuutissa.

Tunstall ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on keskeytyksetön. Palvelun toiminnallisuudessa voi esiintyä katvealueita tai paikallista tai tilapäistä tietoliikenteen katkeamista tai hidastumista, jotka voi johtua esimerkiksi radiotekniikasta, tiedonsiirrosta, yleisten viestintäverkkojen ominaispiirteistä, huoltotoimista tai haittaliikenteestä. Palvelu ei ole virheellinen, jos se keskeytyksistä huolimatta toimii kuten vastaava palvelu yleensäkin.

Tunstall noudattaa Palveluiden tuottamisesta soveltuvia lakeja, asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Tunstall voi käyttää Palveluiden toimittamisessa alihankkijoita.

7.1 Palvelun keskeyttäminen

Tunstallilla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen, mikäli asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä. Tunstall ei kuitenkaan keskeytä Palvelun tarjoamista maksujen laiminlyönnin vuoksi, jos asiakas sitoutuu maksamaan erääntyneen maksun erillisen maksusuunnitelman mukaan tai asiakas on tehnyt laskusta perustellun laskuhuomautuksen ja riidaton osa maksusta on maksettu alkuperäisenä eräpäivään mennessä.

Tunstallilla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen, jos asiakas ei kehotuksesta huolimatta noudata näitä Ehtoja tai asiakas väärinkäyttää Palvelua esimerkiksi kuormittamalla Palvelua tarpeettomilla hälytyksillä tai käyttämällä turvapuhelinlaitetta väärin tai muuhun käyttöön kuin sopimuksenmukaiseen tarkoitukseen. Tunstall ilmoittaa Palvelun keskeyttämisestä asiakkaalle vähintään seitsemän (7) päivää etukäteen.

Pidätämme oikeuden valita tekniseen ympäristöön sopivimman operaattoriliittymän. Valinnalla voi olla vaikutusta kuuluvuusalueeseen ja Palvelun saatavuuteen tietyllä kuuluvuusalueella. Voimme keskeyttää Palvelun tuottamisen, jos mikään operaattoriliittymä (SIM-kortti) tai turvapuhelinlaite ei toimi tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

8. Hinnat ja laskutusehdot

Palvelun hinnat on ilmoitettu Tunstallin kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa. Hinnat ja sopimukseen liittyvät muut veloitukset ilmoitetaan euroissa (EUR). Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Tunstall pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

8.1 Tilauksen peruuttaminen

Mikäli asiakas tilaa Palvelun etäviestimen (sähköposti, verkkokauppa tai puhelin) välityksellä, asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden oikeus sopimuksen voimaantulosta lukien peruuttaa tilaamansa Palvelu.

Jos Palvelun suorittaminen on aloitettu asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisajan loppuun kulumista, Tunstallilla on oikeus veloittaa kohtuullinen korvaus Palvelun suorittamisesta peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä syntyneistä kuluista.

Mikäli Palveluun kuuluviin laitteisiin on tilattu erillinen kotiin tehtävä asennus, ja peruutus halutaan tehdä suoritetun asennuksen jälkeen 14 vuorokauden peruutusajan puitteissa, ei asennuspalvelun maksun osuutta palauteta; asennuspalvelun osuus katsotaan kohtuulliseksi korvaukseksi suoritetusta maksullisesta lisäpalvelusta. Mikäli asennuspalvelua ei ole suoritettu 14 vuorokauden sisällä sopimuksen voimaantulosta, mutta se on ehditty maksaa, maksu palautetaan asiakkaalle asiakkaan peruuttaessa tilauksen.

Tilauksen peruuttamisen voi tehdä ilmoittamalla siitä Tunstallin asiakaspalveluun sähköpostitse tai käyttämällä tilausvahvistuksen liitteenä tulevaa peruutuslomaketta.

Mikäli laitteet on ehditty postittaa asiakkaalle, ne tulee noutaa postista ja palauttaa Tunstallille noudattamalla palautusohjetta, liite 4. Pelkkä laitteen palauttaminen tai noutamatta jättäminen postista ei riitä peruuttamaan sopimusta. 

Mahdollisesti jo toimitetut palautettavat laitteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Palautettavat laitteet tulee pakata huolellisesti ja palauttaa viipymättä tilauksen peruuttamisen jälkeen. Asiakkaan tulee säilyttää palautuksesta kuitti. Laitteet voidaan palauttaa käyttämällä Tunstallin postin palautusnumeroa.

Tunstall palauttaa palautettuja Palveluja koskien saadut suoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun palautetut laitteet on saatu takaisin tai kunnes asiakas on todistettavasti lähettänyt laitteet takaisin. Rahan palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei palautuksen yhteydessä nimenomaisesti ole suostuttu muuhun.

 

9. Henkilötietojen käsittely ja salassapito

Palveluihin ja sopimukseen liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu Tunstallin tietosuojaselosteessa. Selosteessa kerrotaan esimerkiksi, minkä tyyppisiä henkilötietoja Tunstall kerää, mihin tarkoituksiin niitä käytetään ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa kolmansille tahoille, sekä mitä tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia sinulla on.

Sijaintitietoja voidaan käsitellä Palvelun tarjoamiseksi ja hyödyntämiseksi sen suostumuksella, jota tiedot koskevat.

Tunstall ja turva-auttajat ovat salassapitovelvollisia Palveluiden tuottamisen yhteydessä käsittelemiensä henkilötietojen osalta. Jos asiakas on ilmoittanut Palvelun käyttäjäksi, läheiseksi tai laskutusosoitteeksi kolmannen osapuolen, on tällä henkilöllä oikeus saada Palveluun ja sen laskutuksen määräytymiseen liittyviä tietoja lain sallimissa rajoissa. Lisäksi Tunstallilla tai turva-auttajilla on sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 luvun mukaisissa tilanteissa oikeus ilmaista asiakkaan terveyteen liittyviä tietoja, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan jatkohoidon järjestämiseksi.

 

10. Vahinkojen korjaaminen ja vastuurajoitukset

Tunstall ei vastaa viranomaisten kuten ensihoidon tai pelastuslaitoksen tekemistä päätöksistä tai niistä aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista.

Tunstall ei ole vastuussa sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, mikäli Tunstall ei kykene suorittamaan omia velvoitteitaan ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta.

Tunstall ei ole vastuussa vahingosta, joka on Palvelun tuottamisen väistämätöntä seurausta, ja jota Tunstall ei ole voinut huolellisesti menetellen välttää. Tunstall vastaa asiakkaalle toimintansa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tunstall on velvollinen korvaamaan vahingon vain siltä osin, kuin Tunstallin sopimuksen mukainen menettely tai toimenpide olisi tosiasiassa estänyt vahingon tai rajoittanut sitä.

Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta Palvelun virheen aiheuttamasta, toteen näytetystä vahingosta. Asiakkaan on ilmoitettava Palvelun virheestä Tunstallille kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai asiakkaan olisi pitänyt se havaita. Asiakkaan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta. Asiakkaalla on velvollisuus menetellä niin, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Jos asiakas ei ryhdy kohtuullisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, hän kärsii vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut hänen vastuullaan olevista toimista.

Ellei sovellettava pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Tunstall ei vastaa välillisistä vahingoista ja Tunstallin vastuun enimmäismäärä asiakasta kohtaan on rajoitettu edeltävän 12 kuukauden palvelumaksuja vastaavaan summaan.

Mikäli Tunstallin haltuun annettu avain katoaa, korvataan uuden avaimen teettämisestä aiheutuneet todelliset kustannukset 100 euron ylärajaan saakka. Mikäli on olemassa syytä epäillä, että avaimen haltuunsa saava voi tunnistaa mihin oveen se käy ja voi käyttää sitä, vastaa Tunstall lukon sarjoittamisesta ja uusista avaimista 300 euron ylärajaan saakka. Mahdollinen uudelleensarjoitus tai -lukitus rajoittuu ainoastaan huoneistoon sekä kiinteistön ulkokuoreen, ei koko kiinteistöön.

Osa lisäpalveluina tilattavista sensoreista on teippi- tai ruuvikiinnitteisiä (liiketunnistin, ovitunnistin). Laitteen poiston yhteydessä saattaa jäädä pieni jälki kiinnityspaikkaan. Tunstall ei vastaa näiden jälkien ennallistamisesta tai korjaamisesta.

 

11. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Asiakkaan on ilmoitettava irtisanomisesta Tunstallin asiakaspalveluun.

Asiakkaalla ja Tunstallilla on oikeus purkaa sopimus toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen seurauksena. Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa turvapuhelinlaitteen väärinkäyttö. Sopimuksen purkaminen on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti.

Sopimuksen päättyessä asiakkaan on palautettava Tunstallin toimittamat laitteet takaisin Tunstallille. Jos palautettava turvapuhelinlaite tai sen osa ei vastaa kuntoa, jossa se on asiakkaalle toimitettu, pois lukien laitteen normaali käyttö ja kuluminen, on Tunstallilla oikeus veloittaa laitteen hinta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

Tunstall vastaa sopimuksen päättyessä avainten palauttamisesta asiakkaalle kohtuullisessa ajassa.  Mikäli Tunstall tai sen alihankkija on vastaanottanut asiakkaan avaimet, ne palautetaan Palvelun päättymisen jälkeen. Paikkakuntakohtaisen toimintamallin mukaan avaimet voidaan toimittaa asiakkaan kotiin tai voidaan noutaa Tunstallin määrittelemältä toimipisteeltä. Palvelun saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.

11.1.Sopimuksen muutokset

Asiakas on tietoinen, että Tunstall kehittää Palvelua jatkuvasti, mistä johtuen Tunstall voi muuttaa Palvelua tai luoda käyttörajoituksia Palvelulle ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle.

Voimme muuttaa näitä Ehtoja ajoittain soveltuvassa laissa tapahtuvien muutosten tai parhaiden käytäntöjen muutosten huomioimiseksi taikka Palvelun muutosten (kuten uusien ominaisuuksien) johdosta ilmoittamalla siitä asiakkaalle kolmenkymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa, kun kyse on Ehtojen oleellisista muutoksista. Mikäli asiakas jatkaa Palvelun käyttöä, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset. Jos asiakas ei hyväksy uusia sopimusehtoja, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus. Asiakas on tällöin uusien sopimusehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin sopimusehtoihin. Asiakkaan sopimussuhde päättyy viimeistään uusien sopimusehtojen tullessa voimaan. Ajantasaiset Ehdot ovat aina löydettävissä verkkosivuiltamme.

 

12. Käyttöoikeus taustajärjestelmään sekä immateriaalioikeudet

Tunstall myöntää asiakkaan omaisille (näin haluttaessa) käyttöoikeuden turvakellon taustajärjestelmään. Järjestelmän omistus – sekä immateriaalioikeudet kuuluvat Tunstallille tai kolmannelle osapuolelle.

Tunstall varaa oikeuden hyödyntää palvelukehityksessään taustajärjestelmiinsä kerättyjen tietojen (aktiivisuus/liiketieto, ovenavaus, paikka – ja hälytystiedot) niin, että asiakasta tai hänen omaisiaan ei voida tunnistaa niistä.

 

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Mahdollisiin näitä Ehtoja tai Tunstallin ja asiakkaan välistä sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä.

Osapuolet pyrkivät neuvottelemaan erimielisyyksistä, mutta mikäli osapuolten välillä ei synny sopua, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajaneuvonnan (www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/) tietoon tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr).

Kuluttaja-asiakas voi nostaa sopimusta koskevan kanteen Tunstallia vastaan joko Tunstallin kotipaikan käräjäoikeudessa tai siinä Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asiakkaalla on asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Tunstallin kotipaikan käräjäoikeudessa.